Home

Art 32 legea 132 2022

LEGE 132 31/05/2017 - Portal Legislati

LEGE Nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 ART. 1 Obiect (1) Prezentul titlu reglementează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor sensul art. 32, în măsura în care: a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern; b) este efectuat în mod voluntar la entitățile mici, iar. (2) În cazul în care despăgubirea urmează a fi recuperată în condițiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 132/2017, procesul-verbal de constatare se semnează de către persoana prejudiciată, asigurat sau conducătorul vehiculului asigurat și specialistul constatare daune LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 28 iunie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziții generale SECŢIUNEA 1 Dispoziții comune Obiectul de reglementare ART.

 1. Legea 132/2017 (Legea RCA) explicata: Ce este contractul RCA si cu ce difera fata de polita RCA ? Riscurile acoperite si excluderile contractului RCA: Art. 32 din Norma ASF 20/2017 prevede : (5) In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in.
 2. Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR), a preluat si continua activitatea si toate atributiile detinute, pana la finele lunii martie 2017, de catre FPVS. Aceste atributii sunt prevazute in prezent in art. 32-35 din legea 132/2017 si sunt urmatoarele
 3. în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3), art. 39 alin. (4)-(6) și art. 43 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
 4. istrarea bazei de date privind evidenta contractelor RCA in ceea ce priveste colectarea, ad
 5. în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. ð ï alin. ~ í lit. a) -h), j) şi lit. l) -n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
 6. PL-x nr. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultur
 7. (2) Noțiunile utilizate de prezenta lege urmează a fi aplicate în sensul atribuit acestora de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și de Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017. [Art.1 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18] Articolul 2.

(la 29-05-2017, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017) (4) Instituțiile deținătoare au obligația de a elibera, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, actele doveditoare solicitate (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.132/2017) - abrogă art. 5 1 : L. nr.132/2017: privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvai Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (art. 32 alin. (4)); Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (anexa nr.3 pct. 17)

Acest din urmă act normativ, la rândul său, a fost abrogat prin art. 45 lit. b) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (M. Of. nr. 431 din 12 iunie 2017) LEGEA nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant Actualizata prin: - Ordonanta urgenta 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul. Legea 132/2017 (Legea RCA) explicata: Acoperiri si excluderi RCA: Art. 3 alin. (7) din legea 260/2008 actualizat prin legea 191/2015 prevede : (7) Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele [...] si nici bunurile din interiorul locuintei. Art. 32 alin (4) din Norma ASF 7/2013 modificat prin Norma ASF 35/2016 prevede : (4) PAD emisa. (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21, art. 31 alin. (1) şi art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 3 alin (12) din Legea nr.132/2017 pe întreg teritoriul României; efectuează activitate de lichidare a daunelor prin personal specializat. Modificări importante vor fi aplicabile și în materia acordării și retrageii autorizației , prevăzute în art. 5 din Norma 20/20017 și anume

Hotărâre 8369 din 21

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) și (10), art. 39 alin. (4) - (6) şi art. 43 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în baza Hotărârii Adunării Generale a Biroului Asigurătorilor de. ­ Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (art. 32 alin. (4)); ­ Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (anexa nr.3 pct formulei definite la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017; h) analiza de impact. ARTICOLUL 4 Determinarea primei de risc de referinţ 132. L. nr.132/31-05-2017 LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale V: 137. LEGE pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau. DECIZIA nr. 248 din 25 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie: V: 249. D.C.C. nr.249/25-04-2017

Lege nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea ..

Ordonanţa 32 1998 modificat de Legea 129 2017: Ordonanţa 32 1998 modificat de Legea 132 2012: Ordonanţa 32 1998 modificat de OUG 17 2009: Articolul 1 din actul Ordonanţa 32 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 10 2005: In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit.. 2017 Sep 19;70(12):1496-1509. doi: 10.1016/j.jacc.2017.07.778. We summarize the state of the art related to defibrillation in treating SCD, including a brief history of the evolution of defibrillation, technical characteristics of modern AEDs, strategies to improve AED access and increase survival, ancillary treatments, and use of ICDs or WCDs 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017 30/2020 pentru plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru plata indemnizatiei prevazute de art. 32 alin

Regulament privind Fondul național de protecție - legali

Legea 132/2017 introduce o serie de abordari moderne, fiind structurata in jurul nevoilor consumatorului. Printre cele mai importante repere pe care acest act normativ le stabileste se numara tariful de referinta, o institutie cu noi roluri si responsabilitati - BAAR, conceptul clientului cu risc ridicat si decontarea directa Art.l.- Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de räspundere civilä auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule tramvaie, publicatä în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 12 iunie 2017, s

11. cap. I, cuprinzand art. 1-13, si art. 32, 321 si 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr I al proiectului la Legea 132/2016 (art. 6, 7. 12, 19 și 32) vin să elimine unele deficiențe redacționale admise în textul legii, or aceasta se referă la regimul juridic special al declarării averii și intereselor, dar nu la regimul general al averilor și intereselor. Astfel, se propun rectificările și precizările de rigoare.

Regulamentul ASF nr

Art. I. - Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 431 din 12 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează: 1 [Art.32 1 în redacția LP60 din 04.04.14, MO115-119/16.05.14 art.304] Notă: denumirea art.32 1 declarată neconstituţional prin HCC nr.27 din 20 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012, nr. 1-6 , art.

NORMA 20 27/07/2017 - Portal Legislati

 1. DECIZIA Nr. 557. din 19 septembrie 2017. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penal
 2. TABEL FUNCTII / VENITURI SALARIALE - la 30.09.2017 - conform art.33 din Legea 153/2017 FUNCTII DE DEMNITATE PIBLICA ALESE Nr. crt. FUNCTIA Indemnizatie Majorare art.16,al .2, L153/2017 (% din indemnizatie) 1 PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN 13.050 3.263 (25%) 2 VICEPRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN 11.600 2.900 (25%) FUNCTII PUBLICE DE CONDUCER
 3. d) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate; e) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate
 4. Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 22/2017. Prin Decizia nr. 22/2017, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, a stabilit că: în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 320 alin.(1) din Legea nr. 95/2006, persoana care a suferit o vătămare corporală prin fapta altuia nu.
 5. (9) Prin derogare de la art. 32, în cazul existenţei unui pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru ordinea publică ori în cazul în care a fost depistat un prejudiciu evident cauzat persoanelor terţe în urma încălcărilor, controlorul întocmeşte un proces-verbal de aplicare a sancţiunii imediat după emiterea.

Codul Muncii actualizat 2017 (Legea nr. 53/2003) Vezi Codul muncii Actualizat 2018. UTIL: Art. 32 (1) Pe durata Art. 132 Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017

Transfer Clasa Bonus-Malus (B/M) - RcaPedi

(1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. În consecinţă, LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 Legea 19 / 2020 modificata prin OUG 30/ 2020 Art. 1. (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de cătr ORDONANTA DE URGENTA nr. 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 Actualizata prin Ordonanta urgenta 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului. art.97 şi 132 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 20470101 5503 L 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare 25LU 1# 9. 608 Impozit pe veniturile din premii art.110 şi 132 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 20470101 5503 L 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare 25LU 1# 10. 621 Impozit pe veniturile din jocuri de noro DECIZIA nr. 109 din 23 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 si ale art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si ale art. 1 din capitolul I lit. B din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 si ale art. 34 alin

Art. VII. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 277/2010 privind. art.11 alin.(1) lit.d), al art.29 si al art. 32 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere urmatoarele exceptii de neconstitutionalitate: € I.Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea Art. II. a Prevederile art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu drepturile aferente lunii septembrie 2017

Fpvs - Baa

LEGEA 227/2015 - Noul Cod Fiscal. 2015-09-10 - Publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015. 2015-09-07 - Promulgată prin Decretul nr. 718/2015. Procedura legislativă. Forma trimisă spre promulgare Art. I. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se. PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA L E G E privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 434-439 art. 727 din 15.12.2017 perioada 13 aprile 2021-12 octombrie 202, conform art.45, 46, 47din Legea nr. 53/2003, cu modificärile completärile ulterioare; Art. 5 Se avizeazä repartizarea personalului ISSJ Gorj pentru efectuarea serviciului de pazä l Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2017 pana la 23 martie 2017----- ────────── *) Notă CTCE: - Legea nr. 132/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 iulie 2000; Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012.

Regulamentul ASF nr

e) nedepunerea de către acesta a declaraţiei de avere şi interese personale sau refuzul de a o depune în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate; f) confiscarea averii nejustificate a acestuia dispusă de către instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă Art. CCLXXVI. - Legea nr. 161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 576) se modifică și se completează după cum urmează: 1. În textul legii, sintagma Ministerul Culturii, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma. o 3) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate; o 4) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate; p) condamnare prin.

Informatii despre baza de date CEDAM - RcaPedi

Art. XV. - Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 82), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează Art. 39 - Informatizarea compartimentelor de informare și relații publice va fi asigurată de instituțiile și autoritățile publice, pe baza propunerilor aprobate de Guvern, în condițiile art. 24 din Legea nr. 544/2001. Art. 40 - Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa Nr. Articolul 32 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.28, care se va aplica cu începere de la 1 iulie 2017 pentru alegerile în Parlament şi de la 1 iulie 2015 pentru alegerile locale generale În drept cererea a fost motivată pe dispoziţiile art. 132 alin.2 din Legea nr. 85/2006. În motivarea cererii s-a arătat că toate au fost valorificate toate bunurile debitoarei, fiind distribuite sumele obţinute în procedură

Evident ca netul se calculeaza pe alte legi, fara nici o legatura cu LSU: legea 223/2017 si codul fiscal. Ca sa intelegeti modificarile din codul fiscal care se aplica de la 01/01/2018 cred ca aveti nevoie de meditatii, poate de la Sibiu, cu maestrul tigri tri Hotărâre 1150 din 26.01.2017 respectiv punerea în acord a situației de fapt cu cea de drept. Potrivit art.17 din Legea nr.7/1996, în cartea funciară se înscriu atât actele juridice, cât și faptele juridice referitoare la imobilele. fără ca acţiunii întemeiată pe dispoziţiile art. 32 alim 1 lit b din Legea nr. 50/1991 să.

PL-x nr. 132/2017 - cdep.r

Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale va fi in vigoare incepand cu data de 17.06.2017. Iata mai jos care sunt modificarile aduse de Legea nr. 136/2017: La articolul I punctul 1, punctu in temeiul art. 7 lit. e) din Legea nr. 13612017 cu privire la Guvem (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art. 412), cu modificdrile ulterioare, art. 32 alin. (2) din Legea nr.9812012 privind administra{ia publicd central[ de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, m. 160-164, art. 537), cu modificaril b) pentru persoanele care urmeaza sa solicite drepturile, documentele doveditoare prevazute de art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si copia documentului care atesta ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art Articolul 132. Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat. Articolul 132 1. 32) Datorie compromis [Art.20 modificat prin Legea nr.292 din 16.12.2016, în vigoare 04.07.2017] [Art.20 completat prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017 Decretul 132 2008: Decretul 73 1999: Ordonanţa 18 2003: Legea 215 2011: Decretul 1131 2013: Legea 672 2002: Ordin 2924 2018: Legea 157 2002: Hotărârea 1238 2005: Legea 15 2011: Ordin 27 2004: Decretul 281 200

II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum. cf.LG.153/2017 Art.18 Vouchere de de vacanta anuale cf. Lg. 153 art.36 al. 1 ; si OUG 114 Art.36(1) Nr.crt. Functia, gradul sau treapta profesională conform Anexei II la Legea 153/2017 Specialiatatea Nivel studii Cuantum post Gr ad / Gr ad aţi a Salariul de bază conf. Lg. 153/2017 la 01.01.2018 Salariul de bază conf.Art. 38 din Lg.-cadru. 1 / 4 . TABEL FUNCTII / VENITURI SALARIALE - la 31.03.2018 - conform art.33 din Legea 153/2017 . FUNCTII DE DEMNITATE PIBLICA ALESE . Nr. crt. FUNCTI

LEXD

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr, 98/2016 art. 59-60 prevăzute de art. 32-35 şi art, 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi art 132 alin 2/HG 395/2016) Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice - art.1, 2, 8, ș.a.; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală - art.7, 8, 9, 4/12/2021 10

juridic al incompatibilitätilor despre drepturile preväzute la art.33 din Legea m. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationalä de Integritate. În temeiul art.20 alin. (l) lit. b), art.32 alin. (3) art. 37 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationalä de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat informati LISTA FUNCTIILOR SI A DREPTURILOR SALARIALE, CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153/2017 FUNCTII AFLATE IN PLATA LA 31.02.2020 HGR 153/2018 Statut cons. Juridic Legea 153/2017 Art. 38 alin.(3) b Anexa. 8 A pct.9 Anexa 1 si 3 Anexa 2 Anexa 8 Anexa 5 Art.38(3) TESA lit.a Art.60 al.2 Art. 25 si 26 Anexa II Cap.II Art1(1) Anex a II Cap.I IArt2 (1) Anexa II. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 6. Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare 8 Infracțiunea de tăiere fără drept de arbori prevăzută şi pedepsită de art.107 al.1 lit c din Legea 46/2008 republicată şi furt de arbori prevăzută şi pedepsită de art.109 al.1 lit a din Legea 46/2008 republicată cu aplicarea art.38 al.1 Cod penal Sentinţă penală 43 din 28.11.2017 Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 231/21.03.2020 a fost publicata OUG 30/2020 care aduce modificari si completari recent publicatei Legi 19/2020. In OUG 30/ se mentioneaza ca angajatorii vor putea recupera de la stat doar indemnizatia neta acordata pe perioada in care angajatii se afla in concediu de supraveghere a copiilor, conform Legii 19/2020.

(1) și (2) se aplică corespunzător și în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 32 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare. (4) Prevederile alin Hotărârea nr. 132 Bucureşti, 22.08.2016 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 22.08.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactatăîn 2. ELENA NIŢĂ. Hotărârea nr. 132. Bucureşti, 26.04.2018. Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu.