Home

Elaborarea programului zilnic al elevului

Programul zilnic al elevului . Test pentru cunoașterea programului zilnic al școlarului. Învăţământ primar - Dezvoltare personală - Clasa a 2-a . Dificultate: mediu | Nr dar acum am postat link-ul pe grupul de Facebook al clasei și ei au postat rezultatele Programul zilnic al elevului test pentru cunoașterea programului zilnic al școlarului învăţământ primar dezvoltare personală clasa a 2 a. Constanţa şcoala este o instituţie importantă în viaţa copilului şi a familiei. Membrii și activitățile se introduc pe fila de introducere a datelor și validarea datelor permite. ˗ fişierul sursă al programului împreună cu un set de date de test se vor salva pentru a fi prezentate la susţinerea practicii. În dependență de genericul problemei, elevul va selecta mediul de programare optim şi va propune varianta sa de soluţionare, însoţită de un program. Activitățile și sarcinile de lucr

Programul zilnic al elevului - didacti

 1. b) elaborarea în baza Programului individual a Planului de intervenție individualizat; c) elaborarea materialelor didactice de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de dezvoltare, compensare/ameliorare; d) monitorizarea dinamicii dezvoltării copilului/elevului. 3. Activități de asistență metodologică
 2. UC 6. Programul zilnic de activitate al grupei de copii Sarcini: -Înregistrați Programul zilnic al copiilor din grupa respectivă -Evaluați conținutul fiecărui moment conform Fișei de evaluare - Comentați necesitatea programului zilnic al copiilor din instituții de educație timpurie 6.11 Elaborați fișa cu Programul zilnic al copiilo
 3. S1. Înregistrarea Programului zilnic al copiilor S2. Studierea curriculei și înregistrarea tematicii planificării de lungă durată şi săptămânale. 2.1 Înregistrarea programului zilei 2.2 Înregistrarea tematicii planificării de lungă durată şi săptămânale. 2.3 Completarea documentației Verificarea agendei cu analiza planificării
 4. Elaborarea programului de activitate a taberei de odihnă pentru o perioadă. Atribuţiile elevului-practicant în perioada efectuării stagiului de practică:organizarea desfăşurarea activităţilor zilnic tematice în tabără. Sarcina 1.Educaţia fizică Înviorarea, exerciţii, mişcări,.
 5. Toate tipurile de activităţi reprezintă diferite momente ale programului zilnic al copilului şi toate reprezintă oportunităţi de învăţare în modul cel mai natural al copilului. Cele 6 teme generale din curriculum combină cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din mai multe domenii experienţiale şi permit implicarea mai multor.

Programul Zilnic Al Elevulu

 1. area factorilor care ţin de structura psihofizică sau mediul social şi educaţional al elevului şi luarea în considerare şi valorizarea diferenţelor individuale dintre cei care învaţă, dintr-o nouă.
 2. 95% din instituțiile de învățământ din Republica Moldova au fost dotate până acum cu termometre și produse de dezinfectare, dau asigurări autoritățile. În prezent, sunt instruite persoanele care vor face triajul zilnic al elevilor și profesorilor, în instituțiile care se confruntă cu o criză de personal medical sau lipsa acestuia
 3. METODOLOGIE 10/09/2020 - Portal Legislativ. METODOLOGIE-CADRU din 10 septembrie 2020 privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. EMITENT

Bune practici în formarea parteneriatelor școlar

Planificarea activitäçii la cabinetul de asistençä psihopedagogicä — elaborarea programului comprehensiv de consiliere scolarä (Violeta Enea) Nucleul central PEC implicä un ciclu zilnic de check-in (verificare la sosire) si check-out includä cel pugin datele elevului, descrierea problemei, consecinte, mäsurile aplicat 245 ASPECTE ALE CONSILIERII PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE DANIELA CAZACU, lector universitar, doctor în psihologie Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova Annotation: This article deals with the problem of the role of the school psychologist in the psychological counseling process of children with special educational needs program zilnic de activități școlare, inclusiv la cele extracurriculare, Elaborarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 97/ 15.11.2018 privind aprobarea Programului - compun profilul educațional al elevului din învățământul preuniversitar). 4. Impactul asupra mediului Prezentul proiect. Modul de desfășurare a cursurilor online în anul școlar 2020-2021 a fost reglementat printr-un ordin de ministrul Educației, publicat, vineri, în Monitorul Oficial de ore specific programului şcolar obişnuit al elevului. Organizatorul activităţilor extraşcolare organizate în cadrul programului Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! trebuie să prezinte la avizarea proiectelor programul zilnic al activităţilor

Strategii De Abordare Psihopedagogică a Dificultăţilor De

3. Formarea obişnuinţei de aacţiona şi de azi? a munci planificat şi ordonat; 2.2. a). Adaptarea individuală la regimul vieţii 2.3. şi al activităţii de elev; 2.4. - Programul zilnic al elevului (în imagini) - etapele, momentele lui principale - 3.5 Prezenţa unui membru al Consiliului de Administraţie în şcoală pe durata programului şcolar zilnic Director Orarul membrilor CA Coordonarea activităţii în şcoală Constituirea catedrelor/comisiilor de lucru şi realizarea proiectului de incadrare 10.02.2020 Director Director adjunct Şefi de catedră Personal nedidactic ş Clasa pregătitoare: Clasa I: Clasa a II-a: 1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare - Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor, lungimea părului, înălţimea, greutatea) - desenarea conturului corpului în mărime naturală, colorarea conturului astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea părului, culoarea ochilor etc. (3) La evaluarea caietelor elevului, cadrul didactic nu va face sublinieri sau menţiuni pe acestea. (4) Rezultatele EN II se înregistrează în Fişele de evaluare. (5) La finalul perioadei de evaluare, cadrul didactic predă preşedintelui caietele şi raportul clasei. 6 Zilnic, după terminarea programului de evaluare, caietele şi fişele d Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educa iei na ionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERULăEDUCA IEIăNA IONALE Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTAREăPERSONAL Clasaăpreg titoare,ăclasaăIăşiăclasaăaăII-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti, 2013 Not ădeăprezentare Programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată potrivit modelului de.

Paralel, are lor instruirea persoanelor care vor efectua triajul zilnic al elevilor și profesorilor. Noutatea acestui an școlar este lansarea catalogului electronic. Este un proiect-pilot ce va fi implementat în 171 de instituții de învățământ. Cadrele didactice vor fi responsabile pentru elaborarea planului individualizat al elevului Cadrele didactice vor fi responsabile pentru elaborarea planului individualizat al elevului, care va asigura însușirea deplină a materialului didactic. Un alt subiect discutat ține de implementarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității în rândul grupurilor vulnerabile, în special al minorilor In ciclul gimnazial se va porni de la cunoasterea regimului zilnic al elevului,cu accent pe constientizarea notiunii de timp liber,de joc,de excursie,drumetie,emisiuni radio-tv,pentru ca apoi sa se faca referire la necesitatea folosirii timpului liber in mijlocul naturii in special in vacanta privind elaborarea programelor școlare, în raport cu universul referenţial al elevului, dar și cu perspectivele rolurilor lui ulterioare (sociale, profesionale etc.). Ponderea ridicată 4a timpului școlar în bugetul de timp zilnic al elevilor

Aprobate prin ORDINUL nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021. Articolul 1 (1) Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip Școala după școală. Pentru elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2020-2021, s-a realizat analiza internă și a contextului general exterior • Statutul elevului - OMENCS nr. 4742/2016 • Programul de Guvernare, capitolul Educaţie; metodice şi urmărirea programului zilnic Săptămânal Director Director adjunct Cadre didactice Grafic de. Stabilirea unor căi eficiente de cooperare şi implicare a familiei copilului în susţinerea programului individual de recuperare. Adaptarea procesului instructiv- educative se face prin raportare la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului, şi nu după criteriul vârstei.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de ROF. tutorele sau susținătorul legal al elevului pentru motivarea maxim a 20 de or elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. În procesul de predare învăţare, activitatea va fi orientată pe probleme: analiza unor situaţii practice (generale sau specifice unui anumit domeniu), identificarea fluxului informaţional, elaborarea unui model algoritmic de rezolvare lucrat in intervalul orar 8,00 - 20,00 zilnic ( timp de 3 saptamani, inclusiv Vacanta legala a sarbatorilor Pascale), Transformarea elevului din din obiect al educatiei in subiect Elaborarea de standarde de predare si evaluare, in vederea atragerii elevilor catre scoala noastra si spre performanta

Catalog electronic, alfabetizare digitală și triaj zilnic

METODOLOGIE 10/09/2020 - Portal Legislati

 1. La finalul programului. Elaborarea de către unitățile de învățământ a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip Școala după școală și transmiterea acestuia inspectoratului școlar . zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri). în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii
 2. pe semestrul al II - lea an şcolar 2018 - 2019 Nr. crt. Obiective Acţiunea pentru realizarea şi Statutului elevului pentru asigurarea legăturii cu familia. Cadre didactice în cursul sem. al II-lea programului zilnic Bibliotecara 3.2 Afişarea noutăţilor din bibliotecă. Bibliotecara Fondul d
 3. Programului național pilot de tip Școala după școală, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, cu modificarile si completarile ulterioare. DURATA PROIECTULUI: 7 luni, semestrul al II lea al anului scolar 2020 -2021, retrospectiv,începând cu data de 25 februarie 2021 până la sfârșitul anului școlar 2020 - 2021, confor
 4. În timpul programului, elevii trebuie să respecte următoarele reguli: a. Să respecte indicaţiile cadrelor didactice; c. Elevii trebuie să respecte programul zilnic, să nu întârzie la orele de curs pentru a nu - cerere scrisă de părintele / tutorele legal al elevului, adresată directorului şcolii şi.
 5. ute înainte de începerea programului. 3. Elevii vor fi instruiţi de către profesorii de serviciu din ziua respectivă şi vor semna în condica elevului de serviciu. 4

Cum explică MEN interzicerea opționalelor plătite: au fost

 1. (2) Directorul asigură păstrarea caietului elevului şi al cadrului didactic în arhiva unităţii de învăţământ timp de doi ani. (3) Pentru unitățile de învățământ prevăzute cu o singură clasă a II-a, atribuțiile prevăzute la alineatul (1) sunt duse la îndeplinire de către director. III. ELABORAREA SUBIECTELOR Art.10
 2. Alegerile parlamentare se apropie și, odată cu acestea, reconfigurarea programului de guvernare și stabilirea unor noi obiective ale următorului Guvern. În acest sens, Consiliul Național al Elevilor lansează cele 10 obiective pentru dezvoltarea educației, obiective care conțin atât o parte de contextualizare, cât și o parte de măsuri concrete pe care decidenții să le includă.
 3. În elaborarea programului educational al beneficiarului sunt implicati educatorul centrului, precum personalul de specialitate. 4.2. Dä asiguräri cu privire la existença documentatiei adecvate derulärii activitätii; Documentele necesarä derulärii activitätii sunt fha de observatie caracterizarea §colarä. 5
 4. program zilnic de activități școlare, inclusiv la cele extracurriculare, Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru competențelor care compun profilul educațional al elevului din învățământul preuniversitar ü. 4. Impactul asupra mediului Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect
 5. Înscrierea elevului pentru a participa la activităţile de educaţie remedială organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip Şcoala după şcoală se realizează în urma informării acestuia şi se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de.

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.489/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 736, din 19 octombrie 2011 Graficul de lucru al elevului se elaborează împreună cu conducătorul practicii de la unitățile economice sau instituțiile de profil în corespundere cu curriculumul practicii ce anticipează probele de absolvire. Pe parcursul practicii elevul este obligat să respecte programul zilnic de muncă stabilit l - (1) Înscrierea elevului pentru a participa la activităţile de educaţie remedială organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip Şcoala după şcoală se realizează în urma informării acestuia şi se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost. 6. Profesorul diriginte monitorizeazä zilnic frecventa la cursuri a elevilor din colectivul pe care-I coordoneazä. 7. Profesorul diriginte are obliga!ia sä anun!e familia elevului, în cel mai scurt timp, in cazul constatärii absentärii nejustificate de la cursuri a elevului telefonic, prin SMS, sau e-mail sau în scris dacä situatia se. Ii da elevului de serviciu orarul personal din ziua respectiva, astfel incat sa poata fi contactat in cazul in care apar probleme in timpul orelor. · Verifica existenta cataloagelor la inceputul si la sfarsitul programului. La sfarsitul programului, ofiţerul de serviciu verifica toate cataloagele si condica, apoi le incuie in dulap

- Elaborarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii - Aprobarea documentului prin ordin de ministru OMEC nr. 5915/2.11.2020 Prezentarea publică a documentului în cadrul unui webinar. Revizuirea metodologiei programului ADS, elaborarea programelor școlar Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru trǎiesc într-o lume ce se redefineşte pe sine aproape zilnic, în urma progresului rapid al ştiinţei şi tehnologiilor. Schimbǎrile rapide care au loc în întreaga lume, progresul în cunoaşterea, În elaborarea programei, am pornit de la competenţele generale ale. Regulile pentru orele remediale apar chiar în ziua în care, conform calendarului, părinții trebuie să înceapă să depună cerere pentru copiii care trebuie să facă ore remediale, 25 februarie 2021, potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial

Procedura operațională Comportament și ținută elevi

functionare al unitatii scolare catre profesorii care nu au baza in metodice,membrii Transmiterea scenariului de functionare ,orarului claselor,programului de functionare elevilor si parintilor ,prin profesorii diriginti,pe cale electronica. Organizarea programului scolar Reactualizarea scenariului de functionare al institutiei ,saptamanal sau or Planificarea acestor activităţi se va face la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu toţi elevii şi dascălii. Elaborarea programului de activităţi se va efectua după colectarea propunerilor şi dezbaterea lor în cadrul şedinţelor cu părinţii, orelor de consiliere şi orientare sau consilii la nivelul comisiilor metodice

lase copiii după terminarea programului zilnic şcolar şi care, vor pentru copiii lor o alternativă de a fi supravegheaţi de personal cu pregătire specializata, într-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu vârste diferite Emitent: Ministerul Educatiei. Art. 1. (1)Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip Şcoala după şcoală, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv Școală după școală - ordin ministru și solicitare părinți. Acesta este ordinul de ministru nr. 3300/24.02.2021 pe care îl puteți găsi atașat, alături de solicitarea pentru participarea elevilor la programul remedial. cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. V alin. (1) si art. VI alin

Guvernul asigură reluarea procesului educațional, bazat pe

 1. ute); - sarcinile de evaluare să fie eşalonate în funcţie de gradul de elaborarea programului activităţilor de învăţare online
 2. Controlul zilnic al calității materiei prime recepționate și a bucatelor finite; Planificarea alimentației, prin elaborarea meniurilor zilnice de repartiție, cu specific de sezon și a sortimentului de produse, respectarea normelor fiziologice și financiare stabilite
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

zilnic, dimineaţa sau după-amiaza), în regim intensiv (la sfârşit de săptămână) sau comasat (în perioada vacanţelor şcolare). (2) Pentru organizarea programului în regim de zi / seral, fiecărui an de studiu îi corespund un număr de 16 săptămâni. În acest mod, un elev care nu a frecventa Programul AFTER SCHOOL pentru copii defavorizati si nu numai este un serviciu adus comunităţii. Proiectul nostru oferă copiilor servicii de îngrijire după terminarea orelor de şcoală, programe educative, asistenţă sociopedagogică, temele date pentru acasă şi activităţi recreative 1 Nr.60005/6.10.2020 Prezentat si dezbatut in CP din data de 2.10.2020 Aprobat in CA din 6.10.2020 REGULAMENT INTERN pentru anul școlar 2020-202 Check Pages 51 - 100 of ghid pentru cadrele didactice itinerante in the flip PDF version. Ghid pentru cadrele didactice itinerante was published by haldan alexandra on 2019-03-20. Find more similar flip PDFs like ghid pentru cadrele didactice itinerante. Download ghid pentru cadrele didactice itinerante PDF for free (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. Art. 138) (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă

Reguli de predare online în anul școlar 2020-2021

Program de învățare pentru copiii cu deficiențe de vedere Programele de sprijin și educație timpurie pentru copiii de vârstă de până la Analizând particularitățile activităților de învățare la copiii cu diferite tipuri de deficiențe se constată că una dintre calitățile esențiale ale curriculum-ului trebuie să fie raportată la gradul său de flexibilitate, astfel. comportament demn și integru al elevului de astăzi, un model pentru semeni și pentru persoanele cu care interacționează. Astfel se va cultiva la elevi o conștiință de sine lucidă, ceea ce va conduce la prevenirea comportamentului deviant al acestora în diverse situații de viață cotidiană Regimul zilnic al elevului prevede următoarele elemente: lecţiile în clasă şi pregătirea lor acasă, odihna în aer liber, alimentaţia, somnul, timpul liber, igiena personală. Pregătirea lecţiilor. Durata pregătirii lecţiilor acasă este determinată de numărul de lecţii din orarul zilnic, de gradul de dificultate al temelor, de. Scopul procedurii operationale privind elaborarea programului zilnic al copiilor este acela de a prezenta modul de elaborare a programelor de activitäti a aflate în desñ§urare tin cont de vârstä, nivelul de dezvoltare, potençialul, nevoile disponibilitätile pe care le au, asigurându-le totodatä îngrijirea de care au. Consiliul Naţional al Elevilor critică ideea organizării examenului de admitere pe liceu, susţinând că interesul superior al elevului este să aibă dreptul de a alege. Considerăm că în cazul în care elaborarea subiectelor şi organizarea logistică a examenului va fi complet descentralizată, există un risc substanţial privind apariţia unor discrepanţe negative semnificative.

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educa iei na ionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERULăEDUCA IEIăNA IONALE Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTAREăPERSONAL Clasaăpreg titoare,ăclasaăIăşiăclasaăaăII-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti, 2013 Not ădeăprezentare Programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată potrivit modelului de. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011 Notă Conform art. VII din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2 Domnul Ioan Oltean: Doamnelor şi domnilor, Bine ne revedem în noua sesiune parlamentară, la prima noastră şedinţă consacrată declaraţiilor politice. Vă doresc tuturor